Arg tant / Feminism / Fotoutmaning / Katter / Politik

Nyhet, Ibland retar det mig att…ingen verkar kunna sticka hål på SDs bubbla

Nja, det är väl kanske ingen nyhet att jag retar mig på SDs otäcka rasism, som de på något sätt, dag för dag, får att verka mer och mer rumsren. Men Tisdagstema i dag är i alla fall Nyhet, så jag börjar med dagens nyhet:

IMGP2834Det syns tyvärr inte så jättebra, men dagens nyhet var att solen sken!

Andras nyheter kan du se HÄR!

”Ibland retar det mig att…” är Onekligens rubrik för dagen. Och efter att ha läst igenom SDs principprogram så retar det mig att journalister, som envetet söker efter enstaka SD-representanters rasistiska beteende, inte istället ger sig på kärnan i deras politik, deras principprogram. Det är fylld av visserligen dold, men ganska illa dold, rasism.

Jag vet att SDs representanter brukar påstå att eftersom muslimer inte är en ras, utan trosanhängare till islam, så är det inte rasism att hata muslimer. Nej, de säger sig naturligtvis inte hata, de använder omskrivningar, men det handlar innerst inne om en ovilja att tillåta människor att ha en annan syn på världen än en själv. En rädsla för det okända.

Jag påminner därför om att det bara finns en enda mänsklig ras och det är människan. Rasbiologi hör till forntiden, vårt DNA visar att vi inte skiljer oss åt, alla människor består av samma byggstenar. Rasism har därför börjat användas för den som ur ett maktperspektiv förminskar människor utifrån härkomst, hudfärg och kultur, där religion är en del av kulturen. Så, det SD skriver om i sitt principprogram är rasistiskt, och de trycker dessutom åt icke-män och hbtq-individer oxå när de ändå håller på, SD är ett parti för vita kränkta män!

De skriver på klassiskt stelbent pompöst nationalistiskt sätt, som om att landet Sverige på något sätt blir vackrare av att hyllningarna låter konservativt gammaldags. Ibland tror jag inte de riktigt förstår själva vad de skriver, det blir så tillkrånglat. Eller så är det med flit för att ingen ska orka läsa igenom deras dokument. Men under alla fina orden går det att hitta rasismen, även om den döljs av ord som ”essens”, ”folk”, ”kultur”, ”nation” och ”gemenskap”. De skiljer även på att vara ”medborgare” och att höra till ”folket”, där det är svårare att ingå i ”folket”. Det är ett sätt för SD att fortsätta urskilja de individer de inte tycker ska finnas i Sverige, även efter att individen fått medborgarskap. Det som gäller i resten av världen för att någon ska klassas som tillhörande ett visst land, medborgarskap, är inte  tillräckligt enligt SD.

Det går att plocka mängder av citat som visar på rasism och motstånd mot feminism och HBTQ ur Sverigedemokraternas principprogram. Det är bra att ha i åtanke de ord jag påpekar högre upp. Folk, nation och kultur betyder inte riktigt samma sak för SD som det till exempel gör för mig, men när du insett vad det står för hos dem är rasismen tydlig.

I citaten finns även åsikter som går emot all den forskning kring familjer och könsroller som skett de senaste åren, citaten visar att SD inte har något större intresse för att icke-män/hbtq-individer ska kunna ha samma möjligheter och rättigheter som män i ”nationen”.

”Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.”

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

”Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.”

”… förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat. I ett samhälle där människorna är fria att själva forma sina liv kommer dessa skillnader med största sannolikhet att leda till olikheter i preferenser, beteende och livsval. Att det finns olikheter i hur de flesta män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv behöver således inte vara ett problem, ett utslag av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning.”

”Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism.”

”De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.”

”Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem.”

”Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”

”Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.”

”Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.”

”Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.”

”Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.”

”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas …”

”… en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism.”

För att veta vad SD egentligen vill (förutom att försöka övertyga mig om att det svenska folket är överlägset de flesta andra folkslag, på grund av vår specifika nedärvda essens och förfinade kultur, att allt islamiskt är av ondo, att jag som kvinna är så påverkad av min biologi att jag inte kan likställas med mannen och att om bara alla barn får en pappa och en mamma så är allt bra) har jag letat efter citat som faktiskt säger vilka åtgärder de tänker sig för att genomföra sina åsikter. Det går att hitta citat som ger en tydlig inriktning av politiken, och i stort sett alla jag hittar har med samma som ovanstående att göra. Invandring, flyktingar, icke-män och hbtq-individer, och hur deras rättigheter och möjligheter ska beskäras.

”Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka.”

”Utöver detta skall ansvaret för individens anpassning till det svenska samhället vila på den enskilde”

”Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.”

”Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.”

”… vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper.”

”En förutsättning för att kunna erhålla stöd från det offentliga skall dock givetvis vara att den verksamhet som bedrivs är förenlig med demokratiska värderingar och en konstruktiv samhällsutveckling.”

”… invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

”Vare sig negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet skall vara tillåtet på den svenska arbetsmarknaden.”

Det är i sina hjärtefrågor de talar om vad  och hur de vill göra. Principprogrammet är dock mer omfattande än så, de vill gärna påskina att de inte är ett enfrågeparti. Om du däremot börjar leta efter tydliga riktlinjer för hur de ska agera i de övriga frågorna blir det nästan komiskt. Principprogrammet är konstruerat så att SD kan agera vindflöjel, där de i programmet skriver in ”antingen gör vi si eller så gör vi så”. Alla citaten nedan rör områden där de inte är inne på sin huvudfråga, invandringen, och inte heller på sin underfråga icke-män och hbtq-individer.

”Huruvida det är stat eller kommun som bör handha en viss uppgift samt huruvida det är privat eller offentligt ägande eller en kombination av de båda, som i en viss given sektor eller situation gagnar medborgarnas intressen bäst, eftersträvar vi att avgöra ifrån fall till fall med hjälp av tidigare erfarenheter, forskningsresultat och sunt förnuft.”

”Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande.”

”Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög grundläggande välfärdsnivå. Skatteuttaget får dock inte heller utformas på ett sådant sätt att det allvarligt begränsar den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning, undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten eller påtagligt hämmar näringslivets konkurrenskraft.”

”Vi erkänner och respekterar att Sverige i hög grad är beroende av sin omvärld och att internationellt samarbete på det ekonomiska området därför ligger i nationens intresse. I likhet med andra områden menar vi dock att det är av yttersta vikt att dessa samarbeten präglas av mellanstatlighet och respekt för de olika staternas suveränitet.”

”Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter vilket i sin tur förutsätter en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet, god arbetsmiljö och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse av handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter.”

”Stora klassklyftor och sociala orättvisor hotar tryggheten och sammanhållningen, riskerar att slita isär nationen och måste därför motverkas. Samtidigt är det viktigt att poängtera att en alltför långtgående fördelningspolitik också kan få negativa konsekvenser.”

”Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare. Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ. Vi inser dock att bestraffande åtgärder ibland kan vara nödvändiga för att komma tillrätta med akuta problem och finner det naturligt att företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också tvingas kompensera för den skada de åsamkar.”

Jag förstår verkligen inte varför ingen journalist lyft fram det här och ställt frågor utifrån det till representanter för SD. När de istället jagar enstaka individer, som inte lärt sig att maskera sin rasism med fina ord, så är det enkelt för SDs ledning att utesluta just den individen (även om det långt ifrån alltid sker) och hävda att de har en nolltolerans mot rasism. Men deras eget principprogram visar upp mängder av rasistiska inslag, hur ska de försvara sig mot det?

Ja, jag vet, de vrider och vänder på det och säger att det är missuppfattningar, men det borde finnas forskare därute som kan analysera språket, förklara vad rasism är, visa historiska anknytningar. Även jag kan se knytningen mellan det nazistiska ”Ein Volk, Ein Reich” (ett folk, ett rike) och SDs ett folk en nation, det borde finnas statsvetare, historiker, lingvister, socionomer och andra som kan grotta ner sig här och klä av SD in på skelettet. Kom igen, media, visa framfötterna nu!

Nästa steg i mitt SD grävande är att ta fram strategier hur jag, som aktivist och privatperson, ska kunna diskutera SDs politik med SD representanter och SD anhängare, jag funderar fortfarande på bra strategier, någon som har några förslag?

Om du vil läsa mer utförligt hur jag analyserat och tolkat citaten:

Sverigedemokraternas inledning till sitt principprogram skrev jag om HÄR!

Sveri gedemokraterna och demokratin skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och människan skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och socialkonservatismen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och nationalismen skrev jag om HÄR!

Sverigedemokraterna och nationen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och staten skriver jag om HÄR.

Sverigedemokraterna och kulturen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och mångkulturalismen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och invandringen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och den ideella sektorn skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och religionen skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och ekonomin skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och välfärden skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och rättssamhället skrev jag om HÄR!
Sverigedemokraterna och försvaret skrev jag om HÄR!.
Sverigedemokraterna och energipolitiken skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och omsorgen om djur och natur skrev jag om HÄR.
Sverigedemokraterna och omvärlden skrev jag om HÄR.

SD och Rasismen skrev jag om HÄR!
SDs valmanifest skrev jag om HÄR!
SD och vad som är svenskt skrev jag om HÄR!

Annars tror jag det är dags att mysa med den här killen nu…

IMGP2825

 

Annonser

21 thoughts on “Nyhet, Ibland retar det mig att…ingen verkar kunna sticka hål på SDs bubbla

 1. Usch, det är verkligen tråkigt att journalisterna inte anstränger sig mer. Överhuvudtaget när journalister pratar om politik så känns det som att det mest handlar om det som sker på ytan och inte det som är det viktiga i respektive partis partiprogram osv.

  Så bra att du fortsätter att ta upp detta och fortsätter orka kämpa!

  Kramar

  Gilla

 2. Så du har bevis på att solen fortfarande existerar, det känns lugnande. Får bara hoppas att den inte glömt bort oss totalt här längre ned i landet 🙂

  Gilla

 3. Du har gjort ett fenomenalt arbete med SD:s program!! Och jag håller med dig – varför använder inte joournalister SD:s partiprogram mera?? Jag skall definitivt göra det i vårt kommunfullmäktige!

  Kram

  Gilla

 4. Ping: Gilla Årskrönika 2014 del 2 | Freja funderar

 5. Jättetack för din sammanställning. Det inger hopp i en ganska hopplös tid.

  Jag är fortfarande chockad av att SD bara växer – vad man än gör verkar de slingra sig ur, åtm i anhängarnas ögon… I Aftonbladet intervjuade man ju nya SD-väljare med alla möjliga skäl till att välja dem. Alltså, den hårda kärnan kan vi väl leva med, men växandet… brrr.
  Det du skriver känns påtagligt, konkret.
  Tack, ska läsa resten också.
  Lena

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s